türk canlı

132 İzlenme

12 Ocak 2017

… Soyu… kökeni konusunda değişik görüşler ileri sürülmüştür. Gerek Çin yıllıklarında, gerekse Batı kaynaklarında genellikle “Moğol” tipinde betimlenmişlerdir. Aleyhtarlığı Duygularına Malzeme İşini Gören Kur’an Hükümleri ve Hadisler Gerek Kur’an da ve gerek hadis hükümleri arasında aleyhtarlığını yaratmaya matuf hükümler vardır ki, , karakterce ve ruhen ve tabiaten kötii ve iğrenç, insanlığa felaket getirici ve fiziki olarak tiksinti uyandırıcı niteliktedir. Ve ne hazindir ki, biz , kendi atalarımız aleyhinde konmuş bu hükümleri, Tanrı ya da peygamber sözleridir diye kutsal bilmişizdir. Buradaki “Tik” ile “” arasında bir münasebet bulmak istiyenler olmuşsa da – bunun ciddi telakki edilmesi imkansız gibi görülüyor. İran efsanelerindeki “turan” ile “”ü aynı köke bağlamanın da ne dereceye kadar doğru olduğu kat’iyetle tespit edilemiyor; maamafih “tur” kökünün “” ile herhangi bir şekilde ilgili olması muhtemeldir. Avesta’nın Sanskritçe tercümesinde “Tura” ve “Truşkah” olarak gösterilen kavim adının ait olduğu zannediliyor.

0+

Benzer Videolar: